Prawo autorskie

Wybrane paragrafy z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

art. 1 § 1

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór).

art. 1 § 4

Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

art. 29 § 1

Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnianych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

art. 34

Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

art. 35

Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

art. 78 § 1

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo – na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

’, 'Prawo autorskie. Zakaz kopiowania bez zgody właściciela!’, 'Teksty ustawy zakazującej kopiowania tekstów ze stron internetowych. Prawo autorskie. Zakaz kopiowania bez zgody właściciela!

© 2022 Tworzenie stron www - webmasterstwo - porady | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.